เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดตอนนี้ และมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้หลายชุมชนมีปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่ภายในชุมชนได้ ในเดือนเมษายนนี้ จึงยังไม่มีการลงพื้นที่สำรวจงานและได้มีการในการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้ง4ด้าน อันได้แก่

  • ด้านดิจิทัล Digital Literacy
  • ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
  • ด้านการเงิน Financial Literacy
  • ด้านสังคม Social Literacy

จากการอบรมพัฒนาทักษะไปแล้วบ้างบางส่วน ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

       

อื่นๆ

เมนู