ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา  แจ่มใส ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 ณ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลพระครู เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ของเเบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19 โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เขตหมู่บ้านสระเกษ หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถามถึงความเป็นมาในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียงเเล้ว พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร และเลี้ยงสัตว์

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือปัญหาความยากจนในชุมชน จากการกู้เงินมาทำการเกษตรและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และจากการสำรวจผลกระทบจากโควิด 19 พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 และผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ทำให้เกิดการว่างงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระทบต่อการดำเนินชีวิต และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู