ข้าพเจ้า นางสาวทิพวรรณ ใจหาญ ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมปฏิบัติงาน ในวันที่ 13 ,14 และ 17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9:00 น. ณ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ 

ข้าพระเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลพระครู เพื่อเก็บรวบรามข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งเเวดล้อม ในชุมชน ตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอบถามข้อมูล 3 หมู่บ้าน คือ บ้านพระครู บ้านโพธิ์ทอง และบ้านสระเกษ จากการสำรวจตามแบบฟอร์ม 01 : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนเเละชุมชน และแบบฟอร์ม02 : เกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19 

จากการลงพื้นที่สำรวจ ต.พระครู จากเเบบฟอร์ม 01 : พบว่า คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากคนในหมู่บ้านที่เป็นวัยทำงานได้ไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ปัญหาของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นปัญหาความยากจน การมีหนี้สินจากการทำการเกษตร   และเเบบฟอร์ม02 : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง โควิด 19 แต่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 คือ คนส่วนใหญ่ตกงานและไม่มีงานทำ ส่งผลทำให้ประชาชนขาดแคลนรายได้ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ประชาชนจึงต้องไปกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายในแต่ละวัน

  

 

อื่นๆ

เมนู