สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวทิพวรรณ ใจหาญ ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่วัดหนองมะค่าแต้  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดสถานที่ในการอบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่ และผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ชาวบ้านในชุมชนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมา จุกเด่น เอกลักษณ์ของในแต่ละหมู่บ้าน
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ได้รับเพิ่มของเดือนพฤษภาคม ในพื้นที่บ้านสระเกษ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สรุป จากการอบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนทำให้ได้ทราบว่าคนที่มาอบรมมีความรู้ พื้นฐานเรื่องการทอผ้าไหมมากอยู่แล้ว ซึ่งง่ายต่อการที่จะพัฒนาให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น และจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามหาข้อที่ได้รับในเดือนพฤษภาคม คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ เลี้ยงสัตว์เพื่อจัดจำหน่าย ละแหล่งน้ำส่วนใหญในหมู่บ้านมีไว้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร

อื่นๆ

เมนู