ข้าพเจ้านายสมพร  สมนึก   เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1  ตำบล 1  มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเก็บข้อมูลของพื้นที่ในตำบลพระครู  ได้รับมอบหมาย  3  หมู่บ้าน 1. บ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 5  2. บ้านม่วงใต้  หมู่ที่ 8 และ  3. บ้านชุมทองพัฒนา  หมู่ที่ 13               ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแต่ละครอบครัว  และปัญหาของครอบครัวในช่วงโรคโควิด 19 ระบาด  ให้ครอบคลุมทุกบ้านเพื่อจะได้นำมาแก้ไขปัญหาให้ได้ตรงจุดและให้ได้ประโยชน์สูงสุด  เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2564  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่ 8  ปัญหาที่อยากให้แก้ไขคือ  หมู่บ้านต้องการท่อระบายน้ำลงบ่อเพราะเวลาฝนตกไม่มีทางระบายน้ำทำให้น้ำท่วมขังตามถนนทำให้ถนนพังเสียหายเกิดเป็นหลุ่ม เป็นบ่อทำให้การสัญจรลำบาด  วันที่  13  มีนาคม  2564  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม  บ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 5  และบ้านชุมทองพัฒนา  หมู่ที่ 13  พบปัญหาที่อยากให้แก้ไขคืออยากได้ไฟส่องสว่างตามถนนให้เพียงพอ

เวลาเดินทางจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย  และข้างบ่อน้ำของหมู่บ้านลึกและรอบบ่อเป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรเป็นประจำอยากได้รั่วกั้นบ่อเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กเล็กและผู้ใช้ถนนเป็นประจำ

อื่นๆ

เมนู