ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา แสงวาโท กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม 2564  ณ ตำบลพระครู อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับหมอบหมายให้ลงในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามผลกระบทจากสถาานการณ์การระบาดโควิด 19 (02) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น ช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ประชาชนมีอาชีพรับจ้างเสริม เช่น รับจ้างตัดอ้อย ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เป็นต้น  ซึ่งในระยะเวลาที่ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม พบเจอปัญหาจากสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และฝุ่นควัน ซึ่งฝุ่นเกิดจากการวิ่งของรถบรรทุกอ้อย อีกทั้งพบว่าในพื้นที่แสงสว่างไม่เพียงพอตามแยกทางเข้าหมู่บ้าน และตามซอยถนนภายในหมู่บ้าน

                                   

ส่วนในแบบสำรวจข้อมูลด้านโควิด 19 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจ ซึ่งได้รับข่าวสารจากการดูโทรทัศน์ วิทยุ ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีความใส่ใจในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยการสวมหน้ากากอนามัย      และล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ

                                   

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLcQ0PnQw94

อื่นๆ

เมนู