ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้า นางสาว สมร ดีรบรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

          ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมมกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กเล็ก กับ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ไปร่วมเปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านหนองขวางเเละ ในเดือนเมษายนไม่มีการลงพื้นที่สำรวจงานเพราะมีประชาชนติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลพระครู 2 ราย ทำให้ดิฉันและผู้ปฎิบัติงานลงพื้นที่สำรวจงานในวันที่ 19 เมษายน 2564 นี้ไม่ได้ต้องเลื่อนวันที่จะลงพื้นที่สำรวจออกไปแบบไม่มีกำหนด แต่เดือนเมษายนนี้ดิฉันได้เข้าอบรมเรียนทักษะทั้ง 4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

          ประโยชน์ที่ได้เข้าอบรมเรียนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือด้านสังคม คือ เพื่อสร้างความไว้วางใจกันในหมู่สมาชิกทีมงาน 2. เพื่อแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน สมาชิกของทีมจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยจริงใจต่อกัน มื่อมีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไข 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการใช้ศักยภาพ ของ ทีมงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อื่นๆ

เมนู