โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2564    ณ  วัดบ้านหนองมะค่าแต้  เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์  ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  ให้แก่ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหม  ได้แก่  1. บ้านหนองขวางน้อย  2. บ้านหนองมะค่าแต้  3.  บ้านชุมทองพัฒนา  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  และมีชาวบ้านมาร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทีมงาน  และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอบรม

วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมอบรมโครงการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์  ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  โดยได้เชิญนายกฤษกร  แก้วโบราณ  ผู้ที่มีความสามรถด้านการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่มาเป็นวิทยากร  ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริการส่วนตำพบพระครู  และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์  ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  ประธานกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้เพื่อจะใด้หาลายผ้าไหมเพื่อเป็นลายอัตลักษณ์ของชาวตำบลพระครู  นายกฤษกร  แก้วโบราณ  วิทยากรได้กล่าวว่า การออกแบบลายผ้าไหมนั้นต้องคำนึกถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน  เช่น  เรื่องราวเด่นๆ  ของชาติพันธุ์ต่างๆ  สื่อให้เกิดลายผ้าไหม  การเล่าเรื่องราวของลายผ้าไหม  ลายผ้าไหมมีที่มาอยู่  2  แบบ

  1. แบบรูปธรรม คือ ลายผ้าที่ได้มาจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  ที่มนุษย์สร้างขึ้น  หรือธรรมชาติสร้างขึ้น
  2. แบบนามประธรรม คือ ประเพณีความเชื่อต่างๆ  ที่เกิดขึ้นมนท้องถิ่นนั้นๆ  หรือเรื่องราวตำนาน

ต่อจากนั้นได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม  โดยแบ่ง  ออกเป็น  3  กลุ่ม  กลุ่มที่ 1  บ้านหนองมะค่าแต้  กลุ่มที่ 2  บ้านหนองขวางน้อย  และกลุ่มที่ 3  บ้านชุมทองพัฒนา  โดยให้ทั้ง 3  กลุ่ม เขียนเล่าเรื่องประวัติต้นกำเนินของหมู่บ้านว่ามาจากไหน ชื่อของหมู่บ้านตั้งมาจากอะไร   ก่อนจะมาก่อตั้งเป็นหมู่บ้านในปัจจุบัน  ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอะไร  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แต่ล่ะกลุ่มมาเล่าประวัติของหมู่บ้านของตนเอง

จากนั้น นายกฤษกร  แก้วโบราณ วิทยากร  ได้รวบร่วมข้อมูลเพื่อไปออกแบบลายผ้าไหมให้เป็นลายอัตลักษณ์ของตำบลพระครูต่อไป

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม  ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชน  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพ CBD  ของหมู่บ้านหนองม่วง  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  10  หัวข้อ  ดังนี้

1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด           6.เกษตรในท้องถิ่น

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว                                                         7.พืชในท้องถิ่น

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม                                                            8.สัตว์ในท้องถิ่น

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                           9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                        10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู