ข้าพเจ้า นางสาวมณฑิตา ศิรินภาพร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HSO9 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 12 และ 13  มีนาคม 2564  ณ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลพระครูเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ของแบบฟอร์ม 01 : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในของแต่ชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)โดยการลงพื้นที่ในเขตหมู่บ้านแก่นเจริญ บ้านหนองมะค่าแต้ และบ้านโบย การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้พูดคุยกับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และ เลี้ยงสัตว์ ว่างงาน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นที่คือปัญหาความยากจนในชุมชน การขาดแคลนน้ำ

 

 

สรุป จากการสำรวจเก็บข้อมูล ทั้ง 3 หมู่บ้านในตำบลพระครู หมู่ 2 บ้านโบย หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่10 บ้านแก่นเจริญ ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชน และได้พบว่าชาวบ้านยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาความยากจน เนื่องมาจากมีแต่อาชีพเกษตรกรรม การว่างงาน และมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองอยากทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

อื่นๆ

เมนู