1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HSO9 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคม 2564

HSO9 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวชนัสดา ลุนราช ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: HSO9 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2564
     ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น ข้าพเจ้าพร้อมคณะ ฯ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม โดยในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่นั้น ได้รับมอบหมายในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจจำนวน 5 แบบฟอร์มตามข้อมูลของหัวข้อที่
2.ลูกจ้างโครงการ
3.ครอบครัวลูกจ้าง
5.ชุมชนภายนอก ได้แก่ชุมชน/ แหล่งการเกษตร/ ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ)
8.ผู้แทนตำบลได้แก่ เจ้าหน้าที่อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล
10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อปท. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ ฯ
     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น ข้าพเจ้าพร้อมคณะฯ ได้เข้าพบท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ณ องค์กรบริหารส่วนพระครู เพื่อเข้าไปขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลและสอบถามในส่วนของแบบสำรวจ ในชุดที่ 8 และชุดที่ 10
         
     วันที่ 14 ตุลาคมพศ 2564 เวลา 09:00 น ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้เข้าไปพบปะร้านค้านอกตำบล และแหล่งการเกษตร ครอบครัวลูกจ้างของโครงการ ลูกจ้างโครงการ เพื่อเก็บแบบสำรวจและแบบสอบถามตามเอกสารชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และชุดที่ 5
       
     จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามข้าพเจ้าพบว่าทุกคนและทุกหน่วยงานนั้น ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งยังแสดงความคิดเห็น ว่าการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูร ณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้สร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับชุมชน ทั้งยังพัฒนาทักษะให้แก่ประชาชนในชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
     นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เข้าอบรมผ่านระบบ e-learning ตามแบบฝึกพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่
1.ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2.ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3.ด้านสังคม Social Literacy
4.ทักษะด้านการเงิน Financial Literacy
   
     จากการอบรมพัฒนาทักษะทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆทั้งยังสามารถนำความรู้ จากการอบรมพัฒนาทักษะนี้ไปใช้ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น
วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู