1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นางสาวกนกพรรณ  เทียนขาว กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล covid 19 ประจำเดือนตุลาคม ตามแบบสำรวจ  4  เรื่องได้แก่  1. ที่พักอาศัย  2. ตลาด  3. ศาสนสถาน  4. โรงเรียน  โดยเป็นการแบ่งกลุ่มของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในกลุ่มของข้าพเจ้ามีทั้งหมด 4 คนทำหน้าที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 2 บ้านโบย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 10 บ้านแก่นเจริญโดยเป็นการลงพื้นที่สอบถามถึงมาตรการและการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อ covid 19 ผ่าน Application โดยสอบถามถึงมาตรการการป้องกันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ว่ามีการป้องกันหรือไม่และมีการตรวจสอบและคัดกรองการเข้าออกของคนในหมู่บ้านหรือไม่อย่างไร และมีวิธีการสังเกตอาการของคนในครอบครัวหรือไม่ เป็นต้น

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสำรวจ covid-19 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยได้รับข้อมูลด้านต่างๆที่ต้องการ และการต้อนรับที่ดีจากชาวบ้านและผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแต่ด้วยสถานการณ์ covid-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าสอบถามข้อมูลโดยการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อเป็นการป้องกันและหยุดการแพร่กระจายของโรคระบาด covid-19 ด้วย

 

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่ ได้รับผิดชอบในการเก็บแบบสำรวจจำนวน 5 แบบฟอร์ม ได้แก่ หัวขอที่

2. ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา , บัณฑิต , ประชาชน

3. ครอบครัวลูกจ้าง ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ

5. ชุมชนภายนอก ได้แก่ ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ )

8. ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล

10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

ข้าพเจ้าเเละทีมงานบัณฑิตจบใหม่ได้เข้าพบท่านรองปลัด ประจำตำบลพระครู ณ สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู เพื่อเข้าไปขอข้อมูลในส่วนของแบบสำรวจในชุดที่ 8 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผู้แทนตำบล ได้แก่ ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล และ 10 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

 

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าเเละทีมงานบัณฑิตจบใหม่ ได้เข้าพบปะร้านค้านอกตำบลและแหล่งการเกษตร ครอบครัวลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ เพื่อเก็บแบบสำรวจในส่วนที่เหลือ อันได้แก่ เอกสารชุดที่ 2 , 3 , 5  ข้อที่ 2 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา , บัณฑิต , ประชาชน ข้อที่ 3 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ  ครอบครัวลูกจ้าง ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ และหัวข้อที่ 5 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ ชุมชนภายนอก ได้แก่ ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ )

 

อื่นๆ

เมนู