1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นายกลวัชร  ศรีหาบุญทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ในวันที่  4 ตุลาคม 2564  ข้าพเจ้าและกลุ่มทีมปฏิบัติงานเก็บข้อมูล Covid 19 ประจำเดือนตุลาคมตามแบบสำรวจ 4 เรื่อง ได้แก่

1.ที่พักอาศัย
2.ตลาด
3.ศาสนสถาน
4.โรงเรียน

โดยในครั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้ามีทั้งหมด 5 คน โดยเป็นการลงสอบถาม ในหัวข้อที่ 1.ที่พักอาศัย ถึงมาตรและการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อ Covid 19 ผ่านเเอฟฟลิเคชั่น โดยได้สอบถามข้อมูลจาก ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านน้องกก และผู้ใหญ่บ้านหนองขวางน้อย ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มทีมปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI)โดยในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่ ได้รับหมอบหมายในการเก็บแบบสำรวจจำนวน 5 แบบฟอร์ม ได้แก่ หัวข้อที่  2. ลูกจ้างโครงการ โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา , บัณฑิต , ประชาชน  หัวข้อที่ 3. ครอบครัวลูกจ้างโดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ  หัวข้อที่ 5. ชุมชนภายนอก โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ )  หัวข้อที่ 8. ผู้แทนตำบล โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล  หัวข้อที่ 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

และข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัตงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ได้รวมตัวกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู เพื่อเข้าไปขอข้อมูลในส่วนของแบบสำรวจในชุดที่ 8 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผู้แทนตำบล ได้แก่ ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล และ 10 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มทีมปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้เข้าพบปะ ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ   ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ) เพื่อเก็บแบบสำรวจในส่วนที่เหลือ อันได้แก่ เอกสารชุดที่ 2 , 3 , 5

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19นั้น ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ได้มีการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา เพื่อสอบถามข้อมูลจากประชาชน กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ทางประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู