1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นางสาวกฤษณา ความรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจ Covid 19 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม   โดยรายละเอียดแบบสำรวจ มี 4เรื่อง ได้แก่

  1.   ที่พักอาศัย
  2.   ตลาด
  3.   ศาสนสถาน
  4.   โรงเรียน

         

ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบลงพื้นทีสำรวจทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านหนองกก           หมู่ 7 บ้านหนองขวาง และหมู่ 11 บ้านศรีปทุม  โดยสอบถามรายละเอียดถึงมาตรการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19  และวิธีการป้องกันในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  ว่าได้มีการป้องกันอย่างไรบ้าง  รวมถึงได้มีการสังเกตอาการของคนในครัวเรือนหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

         

ในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่ ได้รับผิดชอบในการเก็บแบบสำรวจจำนวน 5 แบบฟอร์ม ได้แก่

แบบฟอร์มที่ 2.  ลูกจ้างโครงการ  ได้แก่ นักศึกษา , บัณฑิต , ประชาชน

แบบฟอร์มที่ 3. ครอบครัวลูกจ้าง ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ

แบบฟอร์มที่ 5. ชุมชนภายนอก  ได้แก่ ชุมชน/แหล่งกาารเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ )

แบบฟอร์มที่ 8. ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล

แบบฟอร์มที่ 10.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

         

ทั้งนี้กลุ่มผู้ปฏิงานได้ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู เก็บแบบสำรวจในหัวข้อที่ 8 ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล และหัวข้อที่ 10  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายอนุชา ตาทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู