1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นางสาวมณฑิตา ศิริภาพร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในวันที่ 4 – 5  ตุลาคม พ.ศ. 2564  ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ Covid 19 ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจ Covid 19 ประจำเดือน ตุลาคม  ตามแบบสำรวจที่มีมาให้ จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่

  1.   ที่พักอาศัย
  2.   ตลาด
  3.   ศาสนสถาน
  4.   โรงเรียน

ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบมีทั้งสิ้นที่ 4 คน ได้รับผิดชอบในส่วนของ 3 หมู่บ้าน อันได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านโบย หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และ หมู่ที่ 10 บ้านแก่นเจริญ  โดยเป็นการลงสอบถามเก็บแบบสำรวจได้สอบถามถึงมาตรการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ผ่านแอพพลิเคชั่น โดยสอบถามถึงวิธีการป้องกันในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  ว่าได้มีการป้องกันอย่างไรบ้าง และได้มีการตรวจสอบการเข้า – ออกของคนในหมู่บ้านหรือไม่ และได้มีการสังเกตอาการของคนในครัวเรือนหรือไม่ เป็นต้น

และในวันที่ 9 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่ ได้รับผิดชอบในการเก็บแบบสำรวจจำนวน 5 แบบฟอร์ม อันได้แก่  ข้อมูลของหัวข้อที่

2.  ลูกจ้างโครงการ  ได้แก่ นักศึกษา , บัณฑิต , ประชาชน

3. ครอบครัวลูกจ้าง ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ

5. ชุมชนภายนอก  ได้แก่ ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ )

8. ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล

10.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

ในวันที่ 9 ตุลาคม นั้นได้เข้าพบท่านรองปลัด ประจำตำบลพระครู ณ สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู เพื่อเข้าไปขอข้อมูลในส่วนของแบบสำรวจในชุดที่ 8 และ 10

และในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าพบปะร้านค้านอกตำบลและแหล่งการเกษตร   ครอบครัวลูกจ้าง  และลูกจ้างโครงการ

เพื่อเก็บแบบสำรวจในส่วนที่เหลือ อันได้แก่ เอกสารชุดที่ 2 , 3 , 5

 

อื่นๆ

เมนู