ข้าพเจ้า นางสาวปิยะธิดา ปาละสาร กลุ่มงานประเภทนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ประจำเดือนตุลาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

โดยกลุ่มของนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม จำนวน 3 แบบฟอร์ม ได้แก่

  • แบบฟอร์มที่ 2 ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา, บัณฑิต, และประชาชน
  • แบบฟอร์มที่ 4 ชุมชนภายใน ได้แก่ ชุมชน, วัด, แหล่งการเกษตร, และร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
  • แบบฟอร์มที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล, พัฒนาชุมชน และ รพ.สต.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BANpxApPQ_E

อื่นๆ

เมนู