ประจำเดือน ตุลาคม

 

ข้าพเจ้า นางสาวสมร ดีรบรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

          ในวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล Covid มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.ที่พักอาศัย 2.ตลาด 3.ศาสนสถาน 4.โรงเรียน ดิฉันและผู้ปฏิบัติได้สำรวจในหัวข้อที่1 ที่พักอาศัยของหมู่5บ้านม่วงเหนือ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดทั้งหมด 19 ราย ทั้ง 19 รายนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการตามขั้นตอนของทีม อสม.และผู้นำถูกต้องทุกอย่างและดิฉันได้สำรวจในหัวข้อ 4. โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านม่วงได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านม่วงเหนือ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการตามขั้นตอนของทีม อสม.และผู้นำอย่างถูกต้อง ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพ้นที่สำรวจหมู่ 8 บ้านม่วงใต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อที่ 1 ที่พักอาศัย มีประชาชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดทั้งหมด 5 ราย ทั้ง 5 รายนี้ได้ปฏิบัติตามมตราการตามขั้นตอนของทีม อสม.และผู้นำถูกต้องทุกอย่าง  และดิฉันและผู้ปฎิบัติได้ลงพื้นที่สำรวจวัดบ้านม่วงใต้ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติตามมตราการตามขั้นตอนของทีม อสม.และผู้นำถูกต้องทุกอย่าง ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดทั้งหมด10 ราย ทั้ง 10 รายนี้ได้ปฏิบัติตามมตราการตามขั้นตอนของทีม อสม. และผู้นำถูกต้องทุกอย่าง ส่วนหัวข้อที่ 2. ไม่มีอยู่ในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้านนี้    

     

          ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติของกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม : โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ  U2T เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด ที่อาจารย์แบ่งแยกงานให้แต่ละกลุ่ม ดิฉันและผู้ปฏิบัติของกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจในหัวข้อ1,2,11 ในหัวข้อที่1 ตำบลเป้าหมาย หัวข้อที่.2 ลูกจ้างโครงการ หัวข้อที่.11เอกชลในพื้นที่ หัวข้อที่1ตำบลเป้าหมาย ข้อ1ย่อยตำบลของท่านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านใดบ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) 1.การประเมินศักยภาพตำบล (Tambon Profile) 2.การสำรวจการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ Covid -19 3.การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 Week) 4.กิจกกรรมพัฒนาตำบล 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพให้ (การยกระดับสินค้าOTOP/อาชีพอื่นๆ) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Cirular Economy(การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน(ด้านการเงิน,ด้านการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์,ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,ด้านการทำงานในสังคมแบบมีส่วนร่วม) เกิดการสร้างและเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ/ และเกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มชุมชน/วิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพและหน่วยงานแห่งรัฐทำให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนตำบลพระครูมีรายได้ ก่อนดำเนินกิจกรรมกลุ่มชุมชนมีรายได้ในชุมชนน้อยมากและหลังจากดำเนินกิจกรรมกลุ่มสมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในผู้นำกลุ่มชุมชน/วิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ/และผู้ร่วมดำเนินงาน

          ข้อ.2 ลูกจ้างโครงการ กลุ่มประชาชนตำบลพระครูมีทั้งหมด6คน ดิฉันในนามตัวแทนของกลุ่มประชาชนตำบลพระครูได้ร่วมโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่ตำบลในความรับผิดชอบคือตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ดำเนินกิจกรรมในด้าน 1.การประเมินศักยภาพตำบลพระครู 2.การสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ Covid-19 3.การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด(U2T COVID-19 Week) 4.กิจกกรมพัฒนาตำบล 4 ด้านได้แก่ ด้านการเงิน,ด้านการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์,ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,ด้านการทำงานในสังคมแบบมีส่วนร่วม  5.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 6.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน   และดิฉันได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนการผลิตผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของโครงการ U2T ในทุกๆครั้งและการผลิตผ้าไหมลายอัตลักษณ์ใกล้เสร็จตามขั้นตอนเข้ามาเต็มทีแล้วเหลือแค่อีก1ขั้นตอนสุดท้ายดิฉันจะมาอับเดทให้อีกครั้งในครั้งต่อไป

          ข้อ.11 เอกชลในพื้นที่ คือร้านขายของชำดิฉันเลือกร้านค้าในชุมชนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับผลประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด ร้านค้าที่ดิฉันลงพื้นที่สำรวจเป็นร้านค้าเล็กๆ เจ้าของร้านค้าได้ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่มีการระบาดของโรค COVID -19 ทำให้การค้าขายลดน้อยลงชาวบ้านในชุมชนขาดรายได้ไม่มีเงินที่จะซื้อของไม่มีงานตกงานทำให้ร้านค้าขายของไม่ได้ยอดเหมือนแต่ก่อนของกินของใช้ก็แพงมากขึ้นทำให้ร้านค้าขายของยากมากขึ้นเจ้าของร้านค้าในชุมชนอยากให้หน่วยงานแห่งรัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าที่แพงอยากให้ร้านค้าขนาดใหญ่ขายส่งสินค้าให้ราคาถูกกว่านี้เพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายของชาวบ้านในชุมชนในการใช้จ่ายซื้อสอยประหยัดขึ้นและต้องการกลับมาค้าขายดีอีกครั้ง     

 

อื่นๆ

เมนู