1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19และแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19และแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ช่วงเดือนกันยายน 2564 กระผมและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล covid 19 มีทั้งหมด 4 หัวข้อได้แก่

1 ที่พักอาศัย

2 ตลาด

3 ศาสนสถาน

4 โรงเรียน

กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านหนองม่วงหมู่ที่ 5 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกับภูมิลำเนา มีประชาชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดทั้งหมด 19 คน เมื่อสำรวจข้อมูลเสร็จข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ บ้านม่วงใต้หมู่ 8 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดทั้งหมด 5 คน และได้สำรวจอีกหนึ่งหมู่บ้าน คือ บ้านชุมทองหมู่ 13 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มีประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งหมด 10คน

โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ  U2T เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564  โดยกลุ่มของประชาชน ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม จำนวน 3 หัวข้อใหญ่ดังนี้

หัวข้อที่1 ตำบลเป้าหมาย

หัวข้อที่ 2 ลูกจ้างโครงการ

ในตำบลพระครูได้มีการจัดกิจกรรม ด้านการประเมินศักยภาของตำบล มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ Covid-19  การจัดทำข้อมูลต่างของตำบล การร่วมกิจกรรม U2T COVID-19 Week กิจกรรมพัฒนาตำบล 4 ด้าน

– การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่

– การสร้างและพัฒนา  การยกระดับการท่องเที่ยว

– การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน

– การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน

หัวข้อที่ 11 เอกชลในพื้นที่ 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นในวันที่  10  ตุลาคม  2564   ได้รับผิดชอบหัวข้อที่ 11 ได้ลงพื้นที่  บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  5  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างไรกับกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้สำรวจร้านค้า  เป็นร้านค้าเล็กๆ  ขายเอง  ซึ่งไม่มีพนักงานหรือลูกจ้าง   ซึ่งร้านค้าได้กล่าวว่าช่วง covid ขายค้าขายลำบาก  เพราะชาวบ้านเริ่มประหยัด  ระมัดระวังตัวเองไม่อยากเข้าร้านค้าเพราะกลัวมีคนมาเยอะ  กลับมาจากต่างจังหวัด  กลัวจะติด  covid   19  ชาวบ้านเริ่มอาหารเอง  เช่น  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  มาประกอบอาหารเอง  เป็นการประหยัดเงินและการระวังตัวเอง  เรื่องของใช้ประจำบ้านก็จะไปซื้อที่ห้างประจำตำบลไปเดือนละครั้งซื้อของกินของใช้มากักตุ้นไว้ไม่ต้องมาร้านค้าบ่อยเหมือนแต่ก่อนที่เคยทำกัน  ส่งผลให้ขายของไม่ค่อยได้รายได้ลดลงและสินค้าแพงขึ้น

อื่นๆ

เมนู