ข้าพเจ้านายสุทัชชัยศรีสะวัน   (ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา) ตำบลพระครู  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS09โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรรกแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ในวันที่ 13 ตุลาคมพ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น. ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคมโดยในกลุ่มของนักศึกษานั้นได้รับมอบหมายในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจจำนวน 3 แบบฟอร์มตามข้อมูลของหัวข้อที่ได้รับ

หัวข้อที่ 2  ลูกจ้างโครงการได้แก่  นักศึกษา  ,  บัณฑิตและประชาชน

หัวข้อที่ 4 ชุมชุมชนภายในได้แก่  ชุมชน  ,  วัด  ,  แหล่งการเกษตร  และร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

หัวข้อที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาลพัฒนาโรงพยาบาลพัฒนาชุมชน

อื่นๆ

เมนู