ข้าพเจ้า นางสาวทิพวรรณ ใจหาญ ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู

ในวันที่ 13 ตุลาคมพ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น. ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคมโดยในกลุ่มของนักศึกษานั้นได้รับมอบหมายในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจจำนวน 3 แบบฟอร์มตามข้อมูลของหัวข้อที่ได้รับ

ข้าพระเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลพระครู เพื่อเก็บรวบรามข้อมูล

หัวข้อที่ 2  ลูกจ้างโครงการได้แก่  นักศึกษา  ,  บัณฑิตและประชาชน

หัวข้อที่ 4 ชุมชุมชนภายในได้แก่  ชุมชน  ,  วัด  ,  แหล่งการเกษตร  และร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

หัวข้อที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาลพัฒนาโรงพยาบาลพัฒนา

 

อื่นๆ

เมนู