ดิฉัน นางสาว ธิติมา ชิงภักดี  ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา   ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูแบบสอบถาม  โครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในตำบลพระครู หมู่บ้านพระครูใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
– กลุ่มนักศึกษา เก็บจำนวน 3 แบบฟอร์ม ได้แก่ข้อมูลหัวข้อที่ 2 4 และ 9
หัวข้อที่ 2 ลูกจ้างโครงการ
หัวข้อที่ 4 ชุมชนภายใน
หัวข้อที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ

อื่นๆ

เมนู