วันที่19กันยายน 2564 ดิฉันและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ลงในแอปพลิเคชั่นซึ่งกลุ่มของดิฉันได้เก็บข้อมูลในหมู่บ้านที่รับผิดชอบมี3หมู่บ้านคือบ้านม่วงเหนือหมู่5บ้านม่วงใต้หมู่8และบ้านชุมทองพัฒนาหมู่13มีข้อมูลดังนี้

บ้านม่วงเหนือหมู่5 ในเดือนกันยายนได้มีผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านจากต่างจังหวัดประมาน19ราย ผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านนี้ได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถส่วนตัวและไม่มีการค้างคืนเดินทางเข้ามาตอนเช้าและเดินทางกลับตอนเย็นและผู้เดินทางเข้ามาทุกรายได้รับวัคซีนแล้วเป็นส่วนใหญ่

บ้านม่วงใต้หมู่8  ในเดือนกันยายน ได้มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและได้ทำตามมาตรการคัดกรองในการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัดมีทั้งเดินทางไปกลับและมีผู้ที่เข้าสู่กระบวนการกักตัว5รายเบื้องต้นผู้กักตัวไม่มีอาการป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใด

บ้านชุมทองพัฒนาหมู่13 ในเดือนกันยายน ได้มีผู้เดินทางจากต่างจังหวัดทั้งหมด10ไปกลับจำนวน2รายและเข้าสู่กระบวนการกักตัว8รายแต่ละรายไม่มีอาการของโรคโควิด19แต่อย่างใด

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากผู้นำทั้ง3หมู่ด้วยดีเช่นเคยแต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ผ่านไปด้วยดี

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติของกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม  โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI)  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์การเปลี่ยนแปลงในระดับใด ที่อาจารย์แบ่งแยกงานให้แต่ละกลุ่ม ดิฉันและผู้ปฏิบัติของกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • แบบฟอร์มที่ 1 ตำบลเป้าหมาย ได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร
  • แบบฟอร์มที่2 ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา/ บัณฑิตจบใหม่/และประชาชน
  • แบบฟอร์มที่11 บริษัท/ ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง เช่นร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก.บริษัท ภายในตำบล

ดิฉันเเละทีมผู้ปฎิบัติงานกลุ่มประชาชนได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ชุมชนภายนอก ได้แก่ระธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน เกษตรกร ชุมชน แหล่งการเกษตร ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ) จากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ตำบลพระครูได้รับความร่วมมืออย่างดีในการลงพื้นที่และความพร้อมเพียงของทีมงานทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู