1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19และแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19และแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

กระผม นายวัชรินทร์ บวบกระโทก ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่19กันยายน 2564 กระผมและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนไดลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิ19ลงในแอปพลิเคชั่นซึ่งกลุ่มของกระผมได้เก็บข้อมูลในหมู่บ้านที่รับผิดชอบมี3หมู่บ้านคือบ้านม่วงเหนือหมู่5บ้านม่วงใต้หมู่8และบ้านชุมทองพัฒนาหมู่13มีข้อมูลดังนี้

บ้านม่วงเหนือหมู่5 ในเดือนกันยายนได้มีผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านจากต่างจังหวัดประมาน19ราย ผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านนี้ได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถส่วนตัวและไม่มีการค้างคืนเดินทางเข้ามาตอนเช้าและเดินทางกลับตอนเย็นและผู้เดินทางเข้ามาทุกรายได้รับวัคซีนแล้วเป็นส่วนใหญ่

บ้านม่วงใต้หมู่8  ในเดือนกันยายน ได้มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและได้ทำตามมาตรการคัดกรองในการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัดมีทั้งเดินทางไปกลับและมีผู้ที่เข้าสู่กระบวนการกักตัว5รายเบื้องต้นผู้กักตัวไม่มีอาการป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใด

บ้านชุมทองพัฒนาหมู่13 ในเดือนกันยายน ได้มีผู้เดินทางจากต่างจังหวัดทั้งหมด10ไปกลับจำนวน2รายและเข้าสู่กระบวนการกักตัว8รายแต่ละรายไม่มีอาการของโรคโควิด19แต่อย่างใด

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากผู้นำทั้ง3หมู่ด้วยดีเช่นเคยจะเห็นได้ว่าชุมชนยังมีมาตรการการป้องกันโควิด19ที่เคร่งครัดเหมือนเดิม

ในวันที่10ตุลาคม256ผมและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ประจำเดือนตุลาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยกลุ่มของประชาชน ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม จำนวน 3 แบบฟอร์ม ได้แก่

  • แบบฟอร์มที่ 1 ตำบลเป้าหมาย ได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร
  • แบบฟอร์มที่2 ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา/ บัณฑิตจบใหม่/และประชาชน
  • แบบฟอร์มที่11 บริษัท/ ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง เช่นร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก./บริษัท ภายในตำบล

โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลในหัวข้อแบบฟอร์มต่างๆเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาติดขัดใดๆ

สรุปภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายในเดือนตุลาคมนี้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิ19ลงในแอปพลิเคชั่นและการเก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ให้ข้อมูลจากผู้นำชุมชนจากผู้ที่ให้ข้อมูลทั้งผู้ที่อยู่ในชุมชนก็ดีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและทีมงานผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ทำให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีโดยไม่มีปัญหาใดๆ

 

อื่นๆ

เมนู