รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2564

                 สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร.  ในกลุ่มของ HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
                  ในการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
                  วันที่  17  กันยายน  2564   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานประดิษฐานพระพุทธรูป   ทำพิธีโดยพระครูบุรีรัตน์พัฒนา  ซึ่งดิฉันได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ถ่ายภาพตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานประดิษฐานพระพุทธรูปดังกล่าว
                 วันที่  20  กันยายน  2564  ได้รับมอบหมายให้จัดทำแบบทดสอบผ่าน Google From เกี่ยวกับความรู้งานประกันสังคม และบันทึกเลขส่งหนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการให้บริการผู้ประกันตนที่ติดต่อสอบถามมาทางโทรศัพท์
                วันที่  21  กันยายน  2564  ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  ณ  บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  ในโครงการสัมมนาการพัฒนาอาชีพแรงงานสู้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019  (COVID – 19)
                  วันที่  28  กันยายน   2564   เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
                 29  กันยายน  2564  จัดเตรียมสถานที่ในการทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป  และจัดสถานที่ในการประชุมอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ และดูแลความเรียบร้อยในการประชุม
               30  กันยายน  2564  ได้รับมอบหมายให้รายงานการฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา  40  ผ่าน Google From  และส่งผลงานคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟฟิค เกี่ยวกับมาตรา 40  ทาง E-mail
                 วันที่  4  ตุลาคม  2564   ได้รับมอบหมายให้บันทึกค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  และของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง  ลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
                 7  ตุลาคม  2564  เข้าประชุมวางแผนการออกประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  โดยประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการออกหน่วย
             11  ตุลาคม  2564   ให้บริการผู้ประกันตนที่เข้ามาติดต่อสอบถาม เช่น  การขึ้นทะเบียนว่างงาน  การเบิกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์พื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                 วันที่  13  ตุลาคม  2564  ได้รับมอบหมายให้บันทึกภาพในการร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
                15  ตุลาคม  2564   บันทึกค่าสาธารณูปโภคของไตรมาศ  4  ลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง
               และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  และวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40 การจัดทำ infographic วันหยุดราชการ การจัดพิมพ์หนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   การจัดเตรียมอุปกรณ์ห้องประชุมในการประชุม video conference  การจัดทำหนังสือราชการให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  การบันทึกภาษีลงระบบ https://www.rd.go.th/272.html  เป็นต้น
               จากการทำงานที่ผ่านมา 10 เดือน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู