1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา เชยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

                       

วันจันทร์ที่  4 ตุลาคม พ.ศ.2564  ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Covid 19 ประจำเดือนตุลาคม โดยรายละเอียดแบบสำรวจมี 4 เรื่อง ได้แก่

1.ที่พักอาศัย

2.ตลาด

3.ศาสนสถาน

4.โรงเรียน

                                       

 

ข้าพเจ้าและกลุ่มทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบลงพื้นทีสำรวจจะมีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านหนองกก หมู่ 7 บ้านหนองขวาง และหมู่ 11 บ้านศรีปทุม  โดยเข้าไปสอบถามรายละเอียดกับทางผู้ใหญ่บ้านถึงมาตรการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19  และวิธีการป้องกันในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  ว่าได้มีการป้องกันอย่างไรบ้าง   และได้มีการตรวจสอบการเข้า – ออก ของคนในหมู่บ้านหรือไม่ และได้มีการสังเกตอาการของคนในครัวเรือนหรือไม่ และได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี 

 

 

 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) โดยในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่ ได้รับหมอบหมายในการเก็บแบบสำรวจจำนวน 5 แบบฟอร์ม ได้แก่

หัวข้อที่ 2. ลูกจ้างโครงการ โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา , บัณฑิต , ประชาชน

หัวขอที่ 3. ครอบครัวลูกจ้างโดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ

หัวขอที่ 5. ชุมชนภายนอก โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ )

หัวขอที่ 8. ผู้แทนตำบล โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล

หัวขอที่ 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน (ประเภทบัณฑิตจบใหม่) ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ในชุดที่ 8 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผู้แทนตำบล ได้แก่ ผู้แทนตำบล ซึ่งเราได้เลือก เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล และ หัวข้อที่ 10 กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

       

 

และในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มทีมปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้เข้าพบปะ ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ   ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ) เพื่อเก็บแบบสำรวจในส่วนที่เหลือ อันได้แก่ เอกสารชุดที่ 2 , 3 และ5

                           

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในช่วงนี้ เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ได้มีการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา เพื่อสอบถามข้อมูลจากประชาชน กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  และได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากประชาชนได้เป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู