ข้าพเจ้า นางสาวชนัสดา  ลุนราช  ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HSO9 โครงการกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ดิฉันทีมปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าไหมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บ้านหนองขวาง หมู่ 7 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในขั้นตอนการขึ้นลายผ้าไหมตามที่อาจารย์และวิทยากรบรรยายกำหนดให้ ทั้งยังให้ผู้ปฏิบัติงานได้ชมการเลี้ยงหม่อนในโรงเลี้ยงหม่อนพร้อมทั้งอธิบายการเลี้ยงหม่อนและพูดถึงปัญหาที่พบให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
2. บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทอผ้าไหมสำเร็จตามเป้าหมายที่อาจารย์และวิทยากรบรรยาย กำหนดแต่พบปัญหาในการต่อผ้าไหมเล็กน้อย ในเรื่องของการย้อมสีผ้าที่ไม่เป็นไปตามแบบกำหนด ทั้งนี้ได้มีการแก้ปัญหาให้ผ่านไปด้วยดีแล้ว
3. บ้านชุมแสงพัฒนา หมู่ 13 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในขั้นตอนการทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมแสงพัฒนาไม่พบปัญหาในการทอผ้าไหมและใกล้เสร็จตามเป้าหมายที่อาจารย์และวิทยากรบรรยายกำหนด  

                        

ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมพ.ศ. 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน (บัณฑิตจบใหม่) ได้ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูล CBD มีทั้งหมด 10 หัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ covid-19
 2. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 3. ข้อมูลที่พัก/โรงแรม
 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
 5. ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 6. ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น
 7. ข้อมูลพืชในท้องถิ่น
 8. ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น
 9. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

ซึ่งดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ลงเก็บข้อมูล ตามหมู่บ้านที่กลุ่มดิฉันได้รับมอบหมายมี 4 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ บ้านหนองยาง หมู่ 4, บ้านหนองกก หมู่ 6, บ้านหนองขวาง หมู่ 7, บ้านศรีปทุม หมู่ 11 ผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จและผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

            

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเสวนาผ่านทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ จตุรภาคสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยช่วงเช้าเป็นการกล่าวเปิดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา และหลังจากนั้นเป็นการเข้าสู่เนื้อหาในการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านร่วมให้ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมายต่อการพัฒนาของมนุษย์ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนโลกดิจิทัล สู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ โดยมีวิทยากรคือ นายปัณณทัต สระอุบล (นักการตลาดออนไลน์) วิทยากรมีความรู้ในการทำ marketing ออนไลน์ โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Product (ผลิตภัณฑ์)

Price (ราคา)

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)

Promotion (การส่งเสริมการขาย)

     เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง เหมาะสม และดึงดูดลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด ซึ่งเนื้อหาที่พูดถึงช่องทางการเพิ่มรายได้ ยอดการขายให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ด้วยวิธีการขายออนไลน์ เนื่องจากทุกวันนี้บุคคลประชาชนทั่วไปในประเทศนิยมการเล่นสื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลนี้จึงเห็นความสำคัญว่าควรมีแนวทางในการขายผ้าไหมด้วยวิธีการขายออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการบรรยายกลุ่มทอผ้าไหมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ทั้งอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับวิทยากรฟัง และร่วมกันแก้ปัญหาหาทางออกให้ดียิ่งขึ้นลำดับต่อมาคุณกฤษกร แก้วโบราณ วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มเติม ได้มีการเสนอไอเดียการแปลรูปผ้าไหมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และให้ผ้าไหมน่าดึงดูดและน่าสนใจยิ่งขึ้นยกตัวอย่างแปลรูปสินค้าให้เป็น ผ้าคลุมไหล่ หรือตัดชุดเสื้อผ้าสตรี เป็นต้น  การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มทอผ้าไหมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้เป็นอย่างดี

             

ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน (บัณฑิตจบใหม่) ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วซึ่งดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ลงเก็บข้อมูล ตามหมู่บ้านที่กลุ่มดิฉันได้รับมอบหมายมีหมู่บ้านดังต่อไปนี้

 1. บ้านหนองยาง หมู่ 4
 2. บ้านหนองกก หมู่ 6
 3. บ้านหนองขวาง หมู่ 7
 4. บ้านศรีปทุม หมู่ 11

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การลงพื้นที่ครั้งนี้สำเร็จและผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

          

 

อื่นๆ

เมนู