ข้าพเจ้า นางสาวกนกพรรณ  เทียนขาว กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการที่บ้าน แม่ลำดวน แสนสมบัติ บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการย้อมสีเส้นไหมมัดหมี่ โดยการย้อมสีลายผ้าไหมมัดหมี่ อัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ออกแบบโดย วิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญโดย  คุณกฤษกร  แก้วโบราณ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีกลุ่มแม่บ้านจากทั้งหมด 3 หมู่บ้านเข้าร่วม ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยหมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเสวนาผ่านทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ จตุรภาคสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยช่วงเช้าเป็นการกล่าวเปิดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา และหลังจากนั้นเป็นการเข้าสู่เนื้อหาในการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านร่วมให้ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมายต่อการพัฒนาของมนุษย์ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนโลกดิจิทัล สู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมในการลงพื้นที่อบรมการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตำบลพระครู ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ตำบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในช่วงเช้าของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในการทำ marketing ออนไลน์ โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) Place (ช่องทางจัดจำหน่าย) Promotion (การส่งเสริมการขาย) เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง เหมาะสม และดึงดูดลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคในการทำการตลาดในยุคที่การขายออนไลน์เป็นช่องทางที่มีผู้คนให้ความสนใจมากที่สุด ซึ่งการขายบนออนไลน์เป็นการขายที่ไม่ต้องลงทุนมากเพราะไม่มีหน้าร้าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับประกอบการพัฒนาและการขายออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจ และช่วงต่อมาเป็นการบรรยายเพิ่มเติมจากวิทยากร คุณกฤษกร แก้วโบราณ ได้บรรยายเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มเติม เช่น ผ้าคลุมไหล่ ที่สามารถต่อยอดนำไปตัดเป็นชุดหรือเสื้อผ้าสตรี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ในช่วงสุดท้ายของการอบรมท่านวิทยากรและคณะอาจารย์ได้ทำการแบ่งเส้นไหมและสีย้อมผ้าให้กับกลุ่มแม่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในขั้นต่อไป

 

 

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล CBD โดยเป้าหมายการบันทึกอยู่ที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้มีข้อมูลที่ต้องเก็บทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่

1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.แหล่งท่องเที่ยว

3. ที่พักโรงแรม

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6. เกษตรกรในท้องถิ่น

7. พืชในท้องถิ่น

8. สัตว์ในท้องถิ่น

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล CBD เป็นการแบ่งกลุ่มของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในกลุ่มของข้าพเจ้ามีทั้งหมด 5 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโบย  หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 10 บ้านแก่นเจริญ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูลและการต้อนรับที่ดีจากชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน แต่ด้วยสถานการณ์ covid จึงต้องมีความระมัดระวังในการเข้าสอบถามข้อมูลจึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

 

อื่นๆ

เมนู