1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 4. HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวกฤษณา ความรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูล CBD ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองยาง  บ้านหนองกก  บ้านหนองขวาง  และบ้านศรีปทุม การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลมีทั้งหมด 10 หัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ covid-19
 2. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 3. ข้อมูลที่พัก/โรงแรม
 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
 5. ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 6. ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น
 7. ข้อมูลพืชในท้องถิ่น
 8. ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น
 9. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

           

            

             

             

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทอผ้าไหมมัดหมี่ ลายอัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู โดยได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองมะค่าแต้ บ้านหนองขวางน้อย และบ้านชุมทองพัฒนา สรุปความคืบหน้าของแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ ได้ทำการทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยมีชื่อลายผ้าไหมอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองมะค่าแต้คือ “ช่อดอกแต้”  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งสิ้น 5 ผืน โดยมีอุปสรรคคือสีที่ได้มาจากการย้อม เมื่อนำมาทอแล้วทำให้ลายผ้าไหมไม่ชัด

   

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองขวางน้อย เพิ่งได้เริ่มต้นการทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยมีชื่อลายผ้าไหมอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองขวางน้อยคือ “นาคล้อมตะวัน”

             

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมทองพัฒนา ได้ทำการทอผ้าไหมมัดหมี่ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีชื่อลายผ้าไหมอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านชุมทองพัฒนาคือ “ชุมทองระย้า”

                  

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ โดยมีวิทยากรคือ นายปัณณทัต สระอุบล (นักการตลาดออนไลน์) วิทยากรมีความรู้ในการทำ marketing ออนไลน์ โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด

      

โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Product (ผลิตภัณฑ์)

Price (ราคา)

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)

Promotion (การส่งเสริมการขาย)

เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง เหมาะสม และดึงดูดลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด ซึ่งเนื้อหาที่พูดถึงช่องทางการเพิ่มรายได้ ยอดการขายให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ด้วยวิธีการขายออนไลน์ เนื่องจากทุกวันนี้บุคคลประชาชนทั่วไปในประเทศนิยมการเล่นสื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลนี้จึงเห็นความสำคัญว่าควรมีแนวทางในการขายผ้าไหมด้วยวิธีการขายออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการบรรยายกลุ่มทอผ้าไหมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ทั้งอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับวิทยากรฟัง และร่วมกันแก้ปัญหาหาทางออกให้ดียิ่งขึ้น

ลำดับต่อมา คุณกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรประจำการอบรมผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู ในการบรรยายกลุ่มทอผ้าไหมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ทั้งอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับวิทยากรฟัง ถึงสาเหตุเกิดจากสีที่ใช้ในการย้อมไม่ได้คุณภาพทำให้สีกระด้าง และได้ทำการแก้ไขปัญหา และหาทางออกเพื่อให้ได้สีที่สวยงามและได้ลวดลายที่ชัดขึ้น ได้มีการเสนอไอเดียการแปลรูปผ้าไหมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และให้ผ้าไหมน่าดึงดูดและน่าสนใจยิ่งขึ้นยกตัวอย่างแปลรูปสินค้าให้เป็น ผ้าคลุมไหล่ หรือตัดชุดเสื้อผ้าสตรี เป็นต้น  การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มทอผ้าไหมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้เป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู