1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวน้ำทิพย์ หล่อประโคน ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในชุมชนตำบลพระครู โดยรับผิดชอบเก็บข้อมูลจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่2 บ้านโบย หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่10 บ้านแก่นเจริญ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมีแบบสำรวจที่ต้องเก็บทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่

ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

แหล่งท่องเที่ยว

ที่พักโรงแรม

ร้านอาหารในท้องถิ่น

อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

เกษตรกรในท้องถิ่น

พืชในท้องถิ่น

สัตว์ในท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งน้ำในท้องถิ่น

จากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ตำบลพระครู ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดการอยู่อาศัย แต่ด้วยสถานการณ์ covid มีความระมัดระวังในการเข้าสอบถามข้อมูลตามมาตราการการป้องกันcovid-19 จึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทอผ้าไหมมัดหมี่ ลายอัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบโดย วิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ    คุณกฤษกร  แก้วโบราณ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น โดยได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา สำหรับความคืบหน้าของแต่ละหมู่บ้านมีดังนี้ บ้านหนองมะค่าแต้ ได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ช่อดอกแต้) ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด 5 ผืน  บ้านชุมทองพัฒนาได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ชุมทองระย้า) ใกล้เสร็จเครือแล้ว และบ้านหนองขวางน้อย กำลังเริ่มการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์(นาคล้อมตะวัน)

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรลงพื้นที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในช่วงเช้าของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในการทำ marketing ออนไลน์  โดยนายปัณณทัต สระอุบล (โค้ชเอส) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Product (ผลิตภัณฑ์)

Price (ราคา)

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)

Promotion (การส่งเสริมการขาย)

ในช่วงท้ายของกิจกรรม คุณกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ได้พบในขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ และได้ทำการมอบเส้นไหมและสีย้อมผ้าให้กับกลุ่มแม่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านเพื่อนำต่อยอดสินค้าเพื่อทำผ้าคลุมไหล่ และนำไปพัฒนาประยุกต์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่หลากหลายในการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

 

อื่นๆ

เมนู