ข้าพเจ้า นางสาวเพชรรัตน์ วารีศรลาภ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ

ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานรายอื่น พร้อมกับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวาง หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

จากการลงพื้นที่ทำให้ข้าพเจ้าและคณะได้ทราบว่ากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ ได้ทำการทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยมีชื่อลายผ้าไหมที่เป็นลายอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองมะค่าแต้คือช่อดอกแต้ ที่ทอเสร็จแล้วซึ่งมีทั้งหมด 5 ผืน แต่ก็มีอุปสรรคคือสีที่ได้มาจากการย้อมนั้น เมื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมแล้วทำให้ลายผ้าไหมเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่นัก จึงยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ในวันที่ 23-26 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD ในตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านหนองมะค่าแต้ 2.บ้านโบย 3.บ้านแก่นเจริญ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูล CBD เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชนและตัวของข้าพเจ้าเองในภายหลัง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมีแบบสำรวจที่ต้องเก็บทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่
1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2.แหล่งท่องเที่ยว
3.ที่พักโรงแรม
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6.เกษตรกรในท้องถิ่น
7.พืชในท้องถิ่น
8.สัตว์ในท้องถิ่น
9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

จากการลงเก็บข้อมูล CBD ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ โดยข้าพเจ้าเน้นไปที่การเก็บข้อมูลของพืชในท้องถิ่น เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าตำบลพระครูมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร สามารถต่อยอดให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในตำบลพระครูได้ หากมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการจัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยท่านรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรม และมีท่านอาจารย์ชมพู อิสรยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินการในการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งวิทยากรผู้ร่วมให้ความรู้อีก 5 ท่าน ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้

และในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีมาตรฐาน สู่การเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมมัดหมี่ ณ วัดหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ “การทำการตลาดออนไลน์” โดยคุณปัณณทัต สระอุบล วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ที่มาให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในตำบลพระครู ซึ่งการตลาดสมัยใหม่นั้นต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันสื่อโซเชียถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร้านค้าหรือผู้ขายสามารถขายของได้สะดวกมากขึ้น และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยในการอบรมมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ การใช้กลยุทธ์การตลาด 4Ps ที่นับเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งองค์ประกอบ ดังนี้
1.Product (ผลิตภัณฑ์) สินค้าของเราต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจและจำสินค้าของเราได้ว่าสินค้าตัวนี้มาจากที่ไหน
2.Price (ราคา) เราควรตั้งราคาอย่างเหมาะสม ไม่คำนึงถึงกำไรมากจนเกินไป เพราะหากตั้งราคาไว้สูง อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่คุ้มค่า และอาจจะไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ของเราในที่สุด
3.Place (ช่องทางในการจัดจำหน่าย) การขายในร้านค้าของชุมชนควรมีอะไรที่ดีเหมือนการขายในช่องทางออนไลน์ เพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนรู้สึกว่าคุ้มค่าในการมา และไม่เสียค่าน้ำมันไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ก็ไม่ควรทิ้งการขายสินค้าแบบออนไลน์ เพราะในปัจจุบันการขายสินค้าแบบออนไลน์นั้นสะดวกเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการขายทั้งสองแบบควรมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ดีที่สุด
4.Promotion (การส่งเสริมการขาย) นับได้ว่าการกระตุ้นยอดขายของสินค้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากการจัด Promotion ของผู้ขาย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มักจะถามถึงความคุ้มค่าของสินค้า รวมไปถึงของแถมต่าง ๆ ทำให้ผู้ขายต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา โดยการทำ Promotion ไม่ใช่การลดคุณภาพของสินค้าลง หากแต่เป็นการทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่าที่จะต้องจับจ่าย ซึ่งการทำ Promotion นั้น ไม่ควรทำออกมาบ่อยจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราถูกลูกค้ามองว่าไม่มีคุณภาพจนต้องเอามาแถม

ดังนั้น กลยุทธ์ทางการตลาดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในตำบลมีรายได้จากการทอผ้าไหมมัดหมี่ และในช่วงสุดท้ายของการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ คุณกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ และได้มอบเส้นไหมและสีย้อมผ้าแก่กลุ่มแม่บ้านทั้งสามหมู่บ้าน เพื่อให้นำไปพัฒนาและต่อยอดการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ของชาวตำบลพระครูอีกด้วย

สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 20-30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานรวมไปถึงความรู็ต่าง ๆ ที่ผ่านมากับผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม รวมถึงยังได้ทราบปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและปรับปรุงให้การทำงานในครั้งถัดไปของข้าพเจ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู