ประจำเดือน พฤศจิกายน

 

ข้าพเจ้า นางสาวสมร ดีรบรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดิฉันผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่สำรวจการทอผ้าไหมของกลุ่มแม่ๆทั้ง3หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ /หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย /หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 8.30 น.ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดิฉันผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)ลงในพื้นที่ตำบลพระครูในการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์และทางคณะอาจารย์และวิทยากรได้มอบอุปกรณ์ในการทอผ้าไหมให้กลุ่มแม่ๆทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มทอผ้าไหมของบ้านหนองมะค่าแต้ได้ลงมือทำตามขั้นตอนของ นายกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร) ได้มอบงานให้และในตอนนี้กลุ่มแม่ๆทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ได้ทำการทอผ้าไหมเป็นอันเสร็จเรียบร้อย เวลา 9.30 น.ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564  ดิฉันผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ทุกท่านได้ลงพื้นที่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยแม่ๆกลุ่มทอไหมได้ลงมือทำตามขั้นตอนเหมือนบ้านหนองมะค่าแต้ทุกอย่างตามที่คณะอาจารย์และวิทยากรได้มอบอุปกรณ์การทอผ้าไหมให้ได้ทำตามขั้นตอนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ตอนนี้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมอยู่ในขั้นตอนการทออยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ดิฉันปฏิบัติงานและอาจารย์ได้สอบถามแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมจะทำการทอผ้าไหมเสร็จภายในเดือนนี้มั้ยค่ะแม่ๆได้ให้คำตอบว่าจะเร่งมือทอให้เสร็จภายในเดือนนี้ เวลา 13.00 น.ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดิฉันผู้ปฏิบัติและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมทองพัฒนาได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่คณะอาจารย์และวิทยากรได้มอบอุปกรณ์ในการทอผ้าให้แก่แม่ๆบ้านชุมทองพัฒนา แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมได้เริ่มทำตามขั้นตอนของการทอผ้าไหมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมทองพัฒนาได้ทำการทอผ้าไหมเป็นอันเสร็จเรียบร้อย (ขอสรุปงานที่ลงพื้นที่ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หมู่บ้านที่ทำการทอผ้าไหมเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ส่วนหมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยที่ยังไม่เสร็จในขั้นตอนการทอผ้าไหมในครั้งนี้)

  

          วันที่ 23-24 ตุลาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติทุกท่านได้ลงพื้นที่สำรวจ CBD (U2T) มีทั้งหมด 10. หัวข้อได้แก่ ข้อที่1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ข้อที่ 2. แหล่งท่องเที่ยว ข้อที่ 3. ที่พัก/โรงแรม ข้อ 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น ข้อ 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ข้อที่ 6. เกษตรกรในท้องถิ่น ข้อที่ 7. พืช ในท้องถิ่น ข้อที่ 8. สัตว์ในท้องถิ่น ข้อที่ 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อที่ 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น  ดิฉันและกลุ่มประชาชนได้รับผิดชอบทั้งหมด 3 หมู่บ้านในตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่หมู่ 5 บ้านม่วงเหนือ หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ทั้ง 10 หัวข้อนี้ดิฉันและกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจได้พบว่าบางหัวข้อไม่พบและไม่มีอยู่ใน3หมู่บ้านคือ ข้อที่ 1,2,3,4,5  มีบางหัวข้อที่พบทั้ง3 หมู่บ้านนั่นก็คือข้อที่ 6,7,8,9,10 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจพบปะกับชาวบ้านในชุมชนได้สัมผัสว่าชาวบ้านเขาทำอะไรบ้างในชีวิติประจำวันในแต่ละวัน ชาวบ้านปลูกข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ผัก เลี้ยงสัตว์หลายชนิด เช่น ปลา,สุนัข,แมว,วัว,กระบือ ทำอาหารแปรรูปเช่น ปลาหร้าสับ,ไข่เค็ม,กล้วยฉาบ และมีภูมิปัญญาที่ทำด้วยมือเช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว,ทอเสื่อกก,สานไซร์,ทอผ้าไหม เป็นต้น

วันที่ 28 ตุลาคม2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเสวนาแบบออนไลน์เรื่องจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีรองอธิการบดีมีคณะอาจารย์วิทยากรหลายๆท่านร่วมเสวนาในครั้งนี้ อาจารย์ได้อภิปรายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการเสนอสิ้นค้า OTOP ออกสู่ตลาดทั่วโลกจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น นี่คือสิ่งที่เราต้องการต้องการให้ตลาดทั่วโลกรู้จักสิ้นค้าของชาวบ้านของเรา

          วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ดิฉันผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่อบรมการตลาดออนไลน์โดยมีวิทยากรเข้าอบรมในเรื่องการตลาดให้กับแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อเป็นช่องทางในการขายผ้าไหม  ในช่วงเช้า นาย ปัณณทัต สระอุบล (โค้ชเอส) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรและคณะอาจารย์ได้เชิญนายกฤษกร แก้วโบราณ(วิทยากร)ได้นำเส้นไหมมามอบให้กับกลุ่มแม่ๆทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.9 บ้านหนองมะค่าแต้ ม.7 บ้านหนองขวางน้อย ม.13 บ้านชุมทองพัฒนา เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Product (ผลิตภัณฑ์)

Price (ราคา)

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)

Promotion (การส่งเสริมการขาย)

โดยเน้นไปที่การตลาดออนไลน์เป็นหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Line, Shopee หรือเว็บไซต์ต่างๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู