ข้าพเจ้านายสมพร  สมนึก  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่  ในวันที่  20   ตุลาคม  2564  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง  3  กลุ่ม  ดังนี้

 1. บ้านชุมทองพัฒนา ได้ดำเนินการทอผ้าไหมเสร็จเรียบร้อยด้วยดีไม่ติดขัดปัญหาอะไรลวดลายออกมาตามแบบที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม
 2. บ้านหนองมะค่าแต้ ได้ดำเนินการทอผ้าไหมเสร็จเรียบร้อยติดปัญหานิดหน่อยเรื่องสีที่ไม่ชัด ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว  ได้ดำเนินการทอออกมาสวยงามตามแบบที่ออกแบบไว้
 3. บ้านหนองขวางน้อย ยังดำเนินการทอผ้าไม่แล้วเสร็จ ทอผ้าได้ประมาณ  80  เปอร์เซ็นต์   คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน  พฤศจิกายน  2564

ช่วงระหว่างวันที่  23 – 24  ตุลาคม  2564   และ  ระหว่างวันที่  10 – 11  พฤศจิกายน  2564  ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจ  CBD (U2T)  ทั้งหมด  10  หัวข้อดังนี้

 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
 2. แหล่งท่องเที่ยว

3.ที่ พัก/โรงแรม

 1. ร้านอาหารในท้องถิ่น
 2. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 3. เกษตรกรในท้องถิ่น
 4. พืชในท้องถิ่น
 5. สัตว์ในท้องถิ่น
 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบทั้งหมด  3  หมู่  ได้แก่  บ้านม่วงเหนือ  บ้านม่วงใต้  บ้านชุมทองพัฒนา  ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร   เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกอ้อย  ปลูกมันสำปะหลัง

ปลูกกล้วย  ปลูกดอกดาวเหลือง  ผักต่างๆ  และเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  หมู  ไก่  เป็ด  ปลา  และการท่อผ้าไหม  ทอเสื่อกก

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเสวนาแบบออนไลน์เรื่องจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ในวันที่  28  ตุลาคม  2564  โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เกียรติมาเป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้

ในวันที่  30  ตุลาคม  2564  ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน  และคณาจารย์ได้จัดการอบรมการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่เอกลักษณ์ของชุมชน  เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน  ณ  วัดบ้านหนองมะค่าแต้  ได้รับเกียรติจาก  นายปัณณทัต  สระอุบล  มาเป็นวิทยากร  ให้ความรู้ในการทำ  Marketing  ออนไลน์   เกี่ยวกับหลักการตลาด  4P  คือ

 1. Product (ผลิตภัณฑ์) หมายถึงสินค้าหรือบริการที่อาจจะเหมาะกับความต้องการของตลาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทุกสินค้ามีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และมีข้อดีข้อเสียเฉพาะตัว ซึ่งหนึ่งในความท้าทายของการตลาดก็คือการเลือกและสื่อสาร ‘จุดขาย’ ของสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกไว้
 2. Price (ราคา)  คือกลยุทธ์ส่วนการตั้งราคาสินค้า ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความสามารถและพฤติกรรมในการใช้เงินไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วสินค้าบางอย่างก็มีมูลค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับราคาและมุมมองของผู้ถือด้วย กลยุทธ์ด้านราคาที่ดีที่สุดกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับสินค้าได้มากที่สุด
 3. Place (ช่องทางจัดจำหน่าย) หมายถึงสถานที่ขายและช่องทางการขายของสินค้า สินค้าส่วนมากต้องมีการกระจายสินค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะมีช่องทางการขายไม่เหมือนกัน กลยุทธ์ด้านช่องทางการขายที่ดีต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
 4. Promotion (การส่งเสริมการขาย)  กลยุทธ์การส่งเสริมการขายบางทีก็ถูกเรียกว่าการสื่อสารการตลาด (marketing communication) ซึ่งก็รวมทุกอย่างตั้งแต่การทำโฆษณา การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ลูกค้า การส่งเสริมการขายคือกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าหลักของเรามีความอยากซื้อสินค้ามากขึ้น

โดยวิทยากรจะเน้นเรื่องการทำตลาดทางออนไลน์  เพราะปัจจุบันประชาชนส่วนมากจะเลือกซื้อของจากทางตลาดออนไลน์  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  ไม่มีเวลาไปเลือกซื้อถึงที่เอง  การเลือกซื้อทางออนไลน์ได้เลือกเยอะ  ได้ซื้อกำผู้ผลิตโดยตรง

อื่นๆ

เมนู