1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา แสงวาโท ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ในช่วงปลายเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพ CBD มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ในเขตพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆ คือ

1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น

7.ข้อมูลพืชในท้องถิ่น

8.ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น

9.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น ก่อนการลงพื้นที่ได้มีการติดต่อประสานงานขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะลงปฏิบัติทุกครั้ง

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทอผ้าไหมมัดหมี่ ลายอัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบโดย วิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ    คุณกฤษกร  แก้วโบราณ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น โดยได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา สำหรับความคืบหน้าของแต่ละหมู่บ้านมีดังนี้ บ้านหนองมะค่าแต้ ได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ช่อดอกแต้) ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด 5 ผืน  บ้านชุมทองพัฒนาได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ชุมทองระย้า) ใกล้เสร็จเครือแล้ว และบ้านหนองขวางน้อย กำลังเริ่มการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์(นาคล้อมตะวัน)

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในช่วงเช้าของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในการทำ marketing ออนไลน์  โดยนายปํณณทัต สระอุบล (โค้ชเอส) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Product (ผลิตภัณฑ์)

Price (ราคา)

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)

Promotion (การส่งเสริมการขาย)

เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง เหมาะสม และดึงดูดลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด เป็นการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคในการทำการตลาดในยุคที่การขายออนไลน์เป็นช่องทางที่มีผู้คนให้ความสนใจมากที่สุด  ด้วยเหตุผลนี้จึงเห็นความสำคัญว่าควรมีแนวทางในการขายผ้าไหมด้วยวิธีการขายออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการบรรยายกลุ่มทอผ้าไหมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ทั้งอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับวิทยากรฟัง และร่วมกันแก้ปัญหาหาทางออกให้ดียิ่งขึ้นลำดับต่อมาคุณกฤษกร แก้วโบราณ วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มเติม ได้มีการเสนอไอเดียการแปลรูปผ้าไหมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และให้ผ้าไหมน่าดึงดูดและน่าสนใจยิ่งขึ้นยกตัวอย่างแปลรูปสินค้าให้เป็น ผ้าคลุมไหล่ หรือตัดชุดเสื้อผ้าสตรี เป็นต้น  การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มทอผ้าไหมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้เป็นอย่างดี

และช่วงต่อมาเป็นการบรรยายเพิ่มเติมจากวิทยากร คุณกฤษกร แก้วโบราณ ได้บรรยายเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มเติม เช่น ผ้าคลุมไหล่ ที่สามารถต่อยอดนำไปตัดเป็นชุดหรือเสื้อผ้าสตรี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ในช่วงสุดท้ายของการอบรมท่านวิทยากรและคณะอาจารย์ได้ทำการแบ่งเส้นไหมและสีย้อมผ้าให้กับกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 3 หมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในขั้นต่อไป

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ยังไม่คลี่คลาย และสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอลล์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและชาวบ้านในพื้นที่

อื่นๆ

เมนู