ข้าพเจ้า นางสาวทิพวรรณ ใจหาญ  ประเภทนักศึกษา  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่สำรวจการทอผ้าไหมของกลุ่มหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ 2. หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย 3. หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 8.30 น.ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)ลงในพื้นที่ตำบลพระครูในการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์และทางคณะอาจารย์และวิทยากรได้มอบอุปกรณ์ในการทอผ้าไหมให้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มทอผ้าไหมของบ้านหนองมะค่าแต้ได้ลงมือทำตามขั้นตอน และในตอนนี้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ได้ทำการทอผ้าไหมเป็นอันเสร็จเรียบร้อย เวลา 9.30 น.ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564  ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ทุกท่านได้ลงพื้นที่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยกลุ่มทอไหมได้ลงมือทำตามขั้นตอนเหมือนบ้านหนองมะค่าแต้ทุกอย่างตามที่คณะอาจารย์และวิทยากรได้มอบอุปกรณ์การทอผ้าไหมให้ได้ทำตามขั้นตอนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ตอนนี้กลุ่มทอผ้าไหมอยู่ในขั้นตอนการทออยู่ยังไม่เสร็จ  เวลา 13.00 น.ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดิฉันผู้ปฏิบัติและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมทองพัฒนาได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่คณะอาจารย์และวิทยากรได้มอบอุปกรณ์ในการทอผ้าให้แก่แม่ๆบ้านชุมทองพัฒนา แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมได้เริ่มทำตามขั้นตอนของการทอผ้าไหมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมทองพัฒนาได้ทำการทอผ้าไหมเสร็จแล้ว

            วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า และทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลพระครู ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ ต.พระครู โดยในช่วงเช้า นาย ปัณณทัต สระอุบล (โค้ชเอส) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Product (ผลิตภัณฑ์)

Price (ราคา)

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)

Promotion (การส่งเสริมการขาย)

โดยเน้นไปที่การตลาดออนไลน์เป็นหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Line, Shopee หรือเว็บไซต์ต่างๆ

            ในช่วงบ่าย  นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ได้มาพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ปัญหาเกี่ยวกับสีจางบนผ้าไหมของบ้านหนองมะค้าแต้ และได้มอบไหม สีย้อมต่างๆ ให้แก่3 หมู่บ้าน เพิ่มเติม นายกฤษกร แก้วโบราณ ยังได้เสนอไอเดียการแปลรูปผ้าไหมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และให้ผ้าไหมน่าดึงดูดและน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น แปลรูปสินค้าให้เป็น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ หรือชุดแต่งกาย เป็นต้น

          เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าเเละทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแอพ CBD ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่

1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด                  6.เกษตรในท้องถิ่น

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว                                                         7.พืชในท้องถิ่น

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม                                                            8.สัตว์ในท้องถิ่น

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                           9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                          10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพวกเราได้ลงพื้นที่ของตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนทำการลงพื้นที่ เราได้มีการติดต่อประสานงานขออนุญาติกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่ เพื่อความสะดวก และชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู