1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์และการเก็บข้อมูล CBD

HS09 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์และการเก็บข้อมูล CBD

ดิฉัน นางสาว ธิติมา ชิงภักดี  ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา   ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดิฉันและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวาง หมู่ 9 บ้านมะค้าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา 

หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ ชื่อลายผ้าไหมอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านมะค้าแต้คือช่อดอกแต้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องสีที่ได้ไม่ชัดเจน จึงมีการแก้ปัญหาต่างจนทำให้ได้ผ้าลายเดียวกันแต่มีสีที่ความชัดเจนต่างกัน

หมู่ 7 บ้านหนองขวาง และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำลวดลาย และเริ่มทอตามแบบที่คิดไว้

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลCBD ในตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งดิฉันได้เก็บข้อมูลในหมู่บ้าน หมู่บ้านพระครูใหญ่และหมู่บ้านโพธ์ทอง และดิฉันได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลมีแบบสำรวจที่ต้องเก็บทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่
1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2.แหล่งท่องเที่ยว
3.ที่พักโรงแรม
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6.เกษตรกรในท้องถิ่น
7.พืชในท้องถิ่น
8.สัตว์ในท้องถิ่น
9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการจัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยท่านรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรม และมีท่านอาจารย์ชมพู อิสรยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มาเป็นผู้ดำเนินการในการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งวิทยากรผู้ร่วมให้ความรู้อีก 5 ท่าน ที่ร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีมาตรฐาน สู่การเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมมัดหมี่ ณ วัดหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ “การทำการตลาดออนไลน์” โดยคุณปัณณทัต สระอุบล วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ที่มาให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในตำบลพระครู

อื่นๆ

เมนู