ดิฉันนางสาวธิติมา ชิงภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื่อไวรัส ดิฉันจึงทำการฝึกทักษะด้านๆของโครงงานคือ

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

จากการอบรมพัฒนาทักษะ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อื่นๆ

เมนู