ข้าพเจ้า นายทีปกร  ปะวะเสนะ  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์  ณ บ้านแม่ลำดวน  แสนสมบัติ บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คุณกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น วิทยากรประจำการอบรมผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู เป็นผู้ออกแบบลายผ้าคลุมไหล่ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่บ้านคุณแม่ลำดวน  แสนสมบัติในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานสอนการย้อมสีเส้นไหมมัดหมี่จากสีธรรมชาติ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะใช้สีธรรมชาติจากจากพืชในท้องถิ่น ซึ่งท่านวิทยากรได้ให้ความรู้เบื้องต้นไปแล้วเมื่อการลงพื้นที่ในครั้งก่อนนั้นว่าต้องใช้อะไรบ้างเตรียมอะไรบ้าง วันนี้กลุ่มแม่ๆจึงได้ทำการรวมกลุ่มและย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติตามสีที่ได้รับมอบหมายภายใต้การดูแลจากวิทยากร หมู่บ้านที่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองขวาง หมู่ 7 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 และบ้านชุมทองพัฒนา หมู่ 13 ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการย้อมสีผ้าไหมจากสีธรรมชาติด้วยการย้อมสีผ้าไหมนี้ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทำการต้มเช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผล ลำต้น แก่น ดอกไม้และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี  บ้านหนองขวางน้อย  วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่ เปลือกต้นสมอ และใบยูคาลิปตัส บ้านหนองมะค่าแต้ วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่ ต้นกล้วยสับ บ้านชุมทองพัฒนา วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่  แก่นขนุน และเปลือกประดู่ และมีสารผสมที่ช่วยในการปรับสี เช่น เกลือเคมี คอปเปอร์ซัลเฟส และสารส้ม

 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายในแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่บ้านหนองขาวน้อย ศึกษาการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ประจำบ้านหนองขวางน้อยลาย “นาคล้อมตะวัน” ดูวิธีกระบวนการทอผ้าจากแม่ ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการทอผ้าไหม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงหม่อน ตลอดจนถึงขั้นตอนการทอผ้าไหม ทุกขั้นตอนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งได้สอบถามข้อมูลต่างๆของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองขวางน้อย โดยมี แม่เหล่า ดัดถุยาวัต      แม่คาย   พิสุนี และแม่อ่อนศรี  จั้นพลเเสน ให้ข้อมูล ซึ่งการให้ข้อมูลครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากปฏิบัติของกลุ่มจริงๆซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลเชิงวิชาการอยู่บ้าง แต่สิ่งที่ชาวบ้านในกลุ่มทอผ้าไหมได้ปฏิบัติมาแบบนี้ตามบรรพบุรุษได้สั่งสมและสั่งสอนมาและได้ประยุกต์ใช้จนถึงปัจจุบัน

 

 

โดยกลุ่มของข้าพเจ้ารับหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานในหมู่บ้านหนองขวางน้อย โดยหมู่บ้านหนองขวางน้อยคิดลายผ้าอัตลักษณ์เอกลักษณ์คือลายนาคล้อมตะวัน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการถ่ายภาพและสัมภาษณ์กลุ่มแม่ๆทอผ้าไหมชาวบ้านหนองขาวงน้อย ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยได้รับความร่วมมือจากแม่ๆในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านหนองขวางน้อยที่สละเวลาให้ข้อมูลความรู้จนทำรายงานเล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู