รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564

             สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร.  ในกลุ่มของ HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
           ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
            วันที่  17  พฤศจิกายน  2564   ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ หมู่ 2   หมู่ 6  ต.กลันทา  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ดำเนินการในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านประกันสังคม  โดยการรวบรวมข้อมูลของประชากรในหมู่บ้านเพื่อนำมาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป  และในการลงพื้นที่พบกับผู้นำชุมชนทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำปฏิทินปี 2565  มาให้ผู้นำชุมชนได้แจกให้กับประชากรในหมู่บ้านต่อไป
               วันที่  19  พฤศจิกายน  2564  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านนาศรีนวล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนบ้านนาศรีนวลจำนวน  10  เครื่อง  มอบโดยประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ดร.ประธาน  ถาวร  และเจ้าหน้าที่
              วันที่  25  พฤศจิกายน  2564  ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ดร.ประธาน  ถาวร  และคณะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำโรงทาน ณ วัดป่าบุรีรัตน์พัฒนาราม
            วันที่  30  พฤศจิกายน  2564  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่  6/2564  เพื่อพิจารณาผู้ประกันตนที่ได้ควรจะได้รับเป็นผู้ทุพพลภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ

วันที่  1  ธันวาคม  2564   ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในวันที่       5  ธันวาคม  2564

              วันที่  2  ธันวาคม 2564  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช  เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านประกันสังคม  ได้เป็นตำบลแรกของจังหวัดบุรีรัมย์
             วันที่  8  ธันวาคม  2564  ได้ลงพื้นที่หมู่  5  หมู่  6  และหมู่ 12  ตำบลกลันทา  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชากรของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการให้ข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินโครงการหนึ่งตำบล  ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
                และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  และวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40  การจัดพิมพ์หนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   การบันทึกค่าสาธารณูปโภค  การจัดทำหนังสือราชการให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
          จากการทำงานที่ผ่านมา  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู