สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวปิยะธิดา ปาละสาร กลุ่มงานประเภทนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร HS09 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนกันยายน เรื่อง การย้อมสีลายผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรีมย์ ซึ่งออกแบบผ้าไหมโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ 9  บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ที่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

   

การย้อมสีเส้นไหม

การย้อมสีเส้นไหม คือ การทำให้เส้นไหมมีสีสรรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างสีสันและลวดลายให้กับผ้า กรรมวิธีทำให้ผ้าไหมมีสีต่าง ๆ โดยนำปอยหมี่ที่มัดหมี่เรียบร้อยแล้วไปย้อมสีในน้ำต้ม โดยสีย้อมไหมที่มีคุณภาพดี ถ้าหากต้องการให้ผ้าไหมมีหลาย ๆ สีเพิ่มขึ้น สีที่ใช้ย้อมมี 2 ประเภทที่ใช้กัน คือ สีธรรมชาติและสีสังเคราะห์

การย้อมสีธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผล ลำต้น แก่น ต้นไม้และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี

สีสังเคราะห์หรือสีเคมี เป็นสีที่มีความบริสุทธิ์ของตัวสีมาก สามารถนำสีเหล่านั้นมาผสมให้ได้สีตามที่ต้องการและปรับระดับความเข้มของสีได้ วิธีการย้อมทำได้ง่ายและสะดวก สีที่ย้อมได้จะมีความสดสวยและมีความทนทานของสีดี สีสังเคราะห์ที่นำมาย้อมมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติของสีย้อม กรรมวิธีการย้อม คุณภาพสีย้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การนำมาใช้ประโยชน์จะต้องให้เหมาะสม

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นไหม ของทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านใช้สีในการย้อมสีไหม ดังนี้

  1. หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย

สีที่ใช้ คือ สีเม็ดมะขามและสีกรมท่า

2. หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้

สีที่ใช้ คือ สีม่วงดอกรัก สีกรมท่า และใส่น้ำยาเขาค้อ

3. หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

สีที่ใช้ คือ สีแดงครั่งแก่ สีแดง สีแดงเม็ดมะขามและสีม่วงดอกรัก

และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) อาจารย์ผู้ดูแลประจำหลักสูตร ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เก็บข้อมูล Covid-19 ของเดือนกันยายน โดยแบบสำรวจ มี 4 เรื่อง ได้แก่
1. ที่พักอาศัย
2. ตลาด
3. ศาสนสถาน
4. โรงเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=Hw6YNY12ttM

อื่นๆ

เมนู