รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2564

                 สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร.  ในกลุ่มของ HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

                 ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
                วันที่  18  สิงหาคม  2564  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของนายจ้าง

วันที่  25  สิงหาคม  2564   ได้ดำเนินการเจัดเตรียมห้องประชุมในการจัดอมรมให้แก่สถานประกอบการต่าง ๆ

วันที่  1  กนยายน   2564   ได้รับมอบหมายให้ค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อผู้ประกันตนมาตรา 40  เพื่อติดต่อแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน เพื่อรับเงินเยียวยามาตรา 40

 

 

วันที่  9  กันยายน   2564  ปรับภูมิทัศนบริเวณสำนักงานประกันสังคม

15  กันยายน   2564  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทำวิดีโอมุทิตาจิตของสำนักงานประกันสังคม

15  กันยายน   2564  ตัดต่อวิดีโอในเรื่องการแสดงมุทิตาจิตของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

                  และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  และวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40  การจัดพิมพ์หนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์และสาขานางรองลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การจัดเตรียมอุปกรณ์ห้องประชุมในการประชุม video conference  การจัดทำหนังสือราชการให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   เป็นต้น
                   จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 8  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู