ข้าพเจ้า นายกันตวิชญ์ ตีชัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน (ครั้งที่ 2) การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณกฤษกร  แก้วโบราณ ได้ทำการบรรยายให้ความรู้โดยสืบเนื่องจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งก่อนท่านได้รับโจทย์จากชาวบ้าน ในการให้คิดออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็น เอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจำชุมชน โดยมีกลุ่มแม่ๆชาวบ้านผู้มีความรู้ด้านผ้าไหมเข้าร่วมกิจกรรม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองขวางน้อย  บ้านชุมทองพัฒนา  และบ้านหนองมะค่าแต้ โดยช่วงแรกท่านวิทยากรได้อธิบายเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าไหม โดยการอธิบายถึงแรงบันดาลใจที่ชาวบ้านได้บอกเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชุมชนที่ตนอยู่อาศัย ให้ออกมาเป็นลวดลายผ้าไหมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจำชุมชนของตนเองจากนั้นเมื่อวิทยากรได้อธิบายความหมายในการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ของแต่ละหมู่บ้านแล้วจากนั้นได้มีการนำภาพกราฟฟิกลายผ้าไหมออกมาติดประกอบเป็นภาพ เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นลวดลายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นได้ให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านร่วมกันคิดชื่อลายผ้าไหมของแต่ละหมู่บ้านให้สอดคล้องกับลวดลายที่ท่านวิทยากรได้ออกแบบมาและยังสามารถออกแบบชื่อให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ประจำหมู่บ้านของตนอีกด้วย และช่วงสุดท้ายวิทยากรได้นำอุปกรณ์เส้นไหมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ประกอบการทอผ้าไหมมัดหมี่เพื่อให้ชาวบ้านได้นำกลับไปมัดหมี่ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการมัดหมี่และมัดย้อมต่อไป

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ได้ประชุมปรึกษาในกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในการจัดเตรียม วางแผน ถ่ายทำวีดีโอ รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid 19 เป็นการเชิญชวนและให้ความรู้สำหรับผู้ที่ยังไม่กล้าฉีดวัคซีนมีความกังวลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นฉีดแล้วปลอดภัยแน่นอนและได้ไปติดโปสเตอร์ “COVID -19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด”ตามสถานที่สำคัญของชุมชนเพื่อให้เห็นได้ง่ายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีกวัคซีนป้องกันโรค covid 19 ได้มากขึ้น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยช่วงเช้าเป็นพิธีกล่าวเปิดงานและเสวนาในหัวข้อ  เสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง เรื่อง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน” และช่วงบ่ายเป็นการเริ่มปลูกป่าโดยปลูกบนพื้นที่ 20 ไร่หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าครั้งนี้โดยการปลูกต้นยางนาและต้นสักทอง ในการปลูกป่าครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์และสิ่งดีๆให้กับสังคมและชุมชน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มบัณฑิตและอาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้ร่วมกันกับทีมงานบรรจุหน้ากากอนามัยใส่ซอง และกรอกเจลแอลกอฮอล์ใส่ขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายและแบ่งตามชุมชนเพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ร่วมกันทำความสะอาดศาลาวัดบ้านหนองมะค่าแต้ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อโรคและลดการแพร่ระบาดของโรค covid 19 และร่วมกันถ่ายทำวีดีโอเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมใจกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน covid 19 ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจากชาวบ้านและทีมผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู