ข้าพเจ้า นายไกรวิช์  แสนปัญญา ตำบลพระครู ได้เข้าอบรมการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  เดือนเมษายนไม่มีการลงพื้นที่สำรวจงานเพราะมีประชาชนติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลพระครู 2 ราย ทำให้กระผมและผู้ปฎิบัติงานลงพื้นที่สำรวจงานในวันที่ 19 เมษายน 2564 นี้ไม่ได้ต้องเลื่อนวันที่จะลงพื้นที่สำรวจออกไปแบบไม่มีกำหนด แต่เดือนเมษายนนี้กระผมได้เข้าอบรมเรียนทักษะทั้ง 4 ด้าน   ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

จากการอบรมพัฒนาทักษะ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy และ ด้านสังคม Social Literacy การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับตน รู้ผิดรู้ถูก และรู้เท่าทัน เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัย ต้องตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงในโลกดิจิทัล เข้าใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบในสังคมออนไลน์ เพื่อมีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่

อื่นๆ

เมนู