ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา แจ่มใส ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู ได้เข้าอบรมการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดตอนนี้ และมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้หลายชุมชนมีปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่ภายในชุมชนได้ ในเดือนเมษายนนี้ จึงยังไม่มีการลงพื้นที่สำรวจงาน แต่ดิฉันได้ใช้เวลานี้ ในการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้ง4ด้าน อันได้แก่

  1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy
  2. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
  3. ด้านการเงิน Financial Literacy
  4. ด้านสังคม Social Literacy

จากการอบรมพัฒนาทักษะ ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ด้านสังคม Social Literacy การใช้ชีวิต การอยู่ในสังคม

 

อื่นๆ

เมนู