ประจำเดือนเมษายน

กระผม นายวัชรินทร์ บวบกระโทก  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

เดือนเมษายนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนตำบลพระครูพระตามคำเชิญชวนของท่าน นายกวินัย นุรักษ์รัมย์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานการจบการศึกษาของเด็กอนุบาลและโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านหนองขวาง แต่ไม่มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนเพราะมีประชาชนติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลพระครู 2 ราย ทำกระผมและผู้ปฎิบัติงานลงพื้นที่สำรวจงานในวันที่ 19 เมษายน 2564 นี้ไม่ได้ต้องเลื่อนวันที่จะลงพื้นที่ออกไปแบบไม่มีกำหนด

 

    

แต่เดือนเมษายนนี้กระผมได้เข้าอบรมเรียนทักษะทั้ง 4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2)ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

แต่กระผมเข้าอบรมเรียนทักษะทั้ง 4 ด้านยังไม่จบจบแค่บางวิชา

ประโยชน์ที่ได้เข้าอบรมเรียนทักษะทั้ง 4ด้าน คือ ได้ความรู้มากขึ้นในแต่ละวิชาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู