ข้าพเจ้านายสมพร  สมนึก กลุ่มประชาชนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่  ลายอัตลักษณ์ ของชุมชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2)  ณ  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ชั้น 2  อาคาร 25  สืบเนื่องจากการอบรม ครั้งที่ 1  ที่หมู่บ้านหนองมะค่าแต้   โดยมี        นายกฤษกร   แก้วโบราณ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ  จังหวัดขอนแก่น  มาเป็นวิทยากร  และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม  คณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มาเป็นประธานเปิดพิธีในช่วงเช้า   ในครั้งนั้นวิทยากรได้ให้แต่ละหมู่บ้านได้เล่าประวัติความเป็นมา  จุดเด่น  ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำเอามาออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ของแต่ล่ะหมู่บ้าน  และในครั้งนี้  นายกฤษกร  แก้วโบราณ  วิทยากร  ได้เอาแบบลวดลายอัตลักษณ์ที่ออกแบบแล้วมาให้แต่ละหมู่บ้านดู แล้วอธิบายการมัดหมี่ที่ใช้หมี่กี่ลำ  แล้วต้องใช้สีอะไรบ้าง  ใส่ตรงไหน  เพื่อจะทำให้ลายผ้าโดดเด่น

ลายอัตลักษณ์ของชุมชนพระครูแบ่งออกได้เป็น 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านล่ะ 1 ลวดลาย การทอผ้าอัตลักษณ์นั้น จะใช้ผ้ามัดหมี่เป็นการทอผ้า ผ้าที่ทอเป็นลวดลายนั้นจะมีขั้นตอนในการมัดเส้นดายหรือเส้นไหม แล้วยอมเป็นสีต่างๆตามลวดลายที่กำหนดว่าลวดลายนั้นมีกี่ลำ ของแต่ละหมู่บ้าน   เช่นลายรูปสัตว์ ลายเลขาคณิต หรือลายจากธรรมชาติ ลวดลายทั้ง 3 หมู่บ้านนั้นได้มี  นายกฤษกร   แก้วโบราณ  วิทยากร  เป็นผู้คิดค้นแบบลวดลาย  ดังนี้

หมู่บ้านที่1 บ้านหนองมะค่าแต้  ลายช่อดอดแต้ แรงบันดาลใจในการออกแบบ มาจาก

-พลังความรักของบรรพบุรุษ

-รูปลักษณ์ความงามของต้นมะค่าแต้

-รูปลักษณ์ของภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบรูณ์

ต้องใช้สีดังนี้  สีเหลือง  สีแดงเลือด  สีเม็ดมะขาม  และสีเขียว

หมู่บ้านที่ 2 บ้านหนองขวางน้อย  ลายนาคล้อมตะวัน   แรงบันดาลใจในการออกแบบ มาจาก

-ความปรองดองของคนในชุมชน

-ความงามของแสงพระอาทิตย์ยามเช้า

-รูปลักษณ์ของภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบรูณ์

ต้องใช้สีดังนี้  สีเหลือง  สีแดง  สีเขียว  และสีกรมท่า

หมู่บ้านที่ 3 บ้านชุมทองพัฒนา  ลายชุมทองระย้า แรงบันดาลใจในการออกแบบ มาจาก

-พลังความสามัคคีของคนในชุมชน

-รูปลักษณ์ความงามของชาติพันธุ์

ต้องใช้สีดังนี้  สีขาวมันปู  สีเหลือง  และสีเขียว

จากนั้นให้ทั้ง 3 กลุ่มปรึกษากันและทำความเข้าใจในลวดลายของตนเอง ว่าลวดลายของตนเองมีกี่ลำเมื่อทราบว่ามีกี่ลำแล้วจะได้มัดหมี่ได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดมาให้  นายกฤษกร   แก้วโบราณ  วิทยากร  ยังสอนเทคนิคต่างๆในการลงสีผ้าไหมมัดหมี่  การให้ส่วนผสมของสีที่ต้องใช้ในการย้อมผ้า  รวมถึงเทคนิคต่างๆ  ในการดำเนินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 64 ข้าพเจ้าได้ไปร่วมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้การร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวัน   วิสาขบูชา  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ช่วงเช้ามีการเสวนาจากนักปราชญ์หมู่บ้านต่างๆ และช่วงบ่ายมีกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้ยั้งยืน

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผ่านแอพ CBD ของหมู่บ้านม่วงใต้และหมู่บ้านชุมทอง ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มี 10 หัว ดังนี้

1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด            6.เกษตรในท้องถิ่น

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว                                          7.พืชในท้องถิ่น

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม                                            8.สัตว์ในท้องถิ่น

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                          9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                             10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

 

อื่นๆ

เมนู