ข้าพเจ้า นางสาวมณฑิตา ศิรินภาพร กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในวันที่ 25 เมษายน 2564  เวลา 13.00 น  ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ หมู่บ้านหนองมะค่าแต้  ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการจัดอบรมในวันที่ 26 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น  เรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครูเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน   ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานก็ได้ลงพื้นที่ในวันที่26 เมษายน 2564  นั้นด้วยเพื่ออบรมในเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครูเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ณ วัดบ้านหน่องมะค่าแต้  หมู่9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยจะมีกลุ่มผ้าไหมมาทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย และ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา  ได้เข้าไปอบรมในวันนั้น ในช่วงเช้าข้าพเจ้าและนางสาวอรนรี สมร่าง ได้รับหน้าที่ในการนั่งในหน่วยลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟังอบรม  และในช่วยบ่ายข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไม่ช่วยกลุ่มแม่ๆผ้าไหมในการเขียนประวัติหมู่บ้านของตัวเองเพื่อให้แม่ๆได้เอาประวัติที่เขียนนั้นไปเล่าให้อาจารย์และวิทยากรฟังรวมถึงผู้ปฏบัติงานได้นั่งฟังแม่ๆกลุ่มผ้าไหมเล่าถึงความเป็นมาของหมู่บ้านตัวเองและการก่อตั้งขึ้นของแต่ละหมู่บ้าน

 

ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานอีก3 คนได้แก่ นายกันติวิชญ์ ตีชัยรัมย์ นางสาวกนกพรรณ เทียนขาว และ นางสาวอรนรี สมร่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลผ่านแอพ CBD  มีทั้งหมด 10 ข้อ ของตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  อันได้แก่

  1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  2. แหล่งท่องเที่ยว
  3. ที่พัก/โรงแรม
  4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
  5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  6. เกษตรกรในท้องถิ่น
  7. พื้นในท้องถิ่น
  8. สัตว์ในท้องถิ่น
  9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ในส่วนของกลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บในส่วนของ 3 หมู่บ้าน อันได้แก่ หมู่ 2 โบย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู๋ 10 บ้านแก่นเจริญ

และในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์/ยักษ์จับโจน ในเวลา 09.00 – 15.00 น

โดยการเข้าร่วมเป็นการเข้าร่วมผ่าน google meet  และ youtube  ในช่วงเช้าเป็นการเปิดงาน ทอดผ้าป่าและการฟังบรรยายของ ดร.ยักษ์ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร โดยท่านได้พูดถึงของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง และในช่วงเที่ยงครึ่งได้ดูวิดีโอของ ดร.ยักษ์ ถึงจุดเริ่มต้น ความเป็นมาต่างของท่าน และหลักเศรษฐกิจต่างภายในประเทศไทย และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายของ นายโจน จันได  พูดถึงสิ่งที่ได้ทำมา ได้แก่ การสร้างบ้านดิน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเพาะเมล็ดพันธุ์ และเรื่องที่ใช้ในการบรรยายนั้นคือ เรื่องกสิกรรมธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอด ปัจจัยหลักคือเรื่องของความพอเพียง ความมั่นคง ความยั่งยืน

 

อื่นๆ

เมนู