ข้าพเจ้า นายกันตวิชญ์ ตีชัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนบ้านหนองขวาง ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยโครงการนี้จะสนับสนุนการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กเล็ก กับ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในเดือนเมษายนไม่มีการลงพื้นที่สำรวจงาน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดตอนนี้ และมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้หลายชุมชนมีปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่ภายในชุมชนได้ ในเดือนเมษายนนี้ จึงยังไม่มีการลงพื้นที่สำรวจงาน

และได้มีการในการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้ง4ด้าน อันได้แก่

  1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy
  2. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
  3. ด้านการเงิน Financial Literacy
  4. ด้านสังคม Social Literacy

การอบรมพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ด้านสังคม Social Literacy ซึ่งได้เรียนรู้ ความสำคัญของการศึกษาวัฒนธรรมในที่ทำงาน การมีภาวะผู้นำ การมีสัมพันธ์ระกว่างการทำงาน การทำงานในสังคม  เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู