ข้าพเจ้า นางสาววารุณี ปะรินรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานจบการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นเจริญ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   ตามคำเชิญชวนของ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในเดือนเมษายนไม่มีการลงพื้นที่สำรวจงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดตอนนี้ และมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้หลายชุมชนมีปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่ภายในชุมชนได้ ในเดือนเมษายนนี้ จึงยังไม่มีการลงพื้นที่สำรวจงาน

และได้มีการในการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้ง4ด้าน อันได้แก่

  • ด้านดิจิทัล Digital Literacy
  • ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
  • ด้านการเงิน Financial Literacy
  • ด้านสังคม Social Literacy
  • กำลังศึกษาอยู่ด้านภาษาอังกฤษ
  • ได้ความรู้เพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู