สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวปิยะธิดา ปาละสาร กลุ่มงานประเภทนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร HS09 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    เนื่องจากสถานการณ์Covid-19 ระลอกใหม่เกิดการระบาดขึ้นอีกครั้ง ร้ายแรงมากขึ้น และได้มีมาตรการควบคุมทุกจังหวัด มีคำสั่งให้งดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสนี้ และมีการเลื่อนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อCovid-19

    ในเดือนเมษายนนี้ ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่สามารถลงพื้นที่สำรวจภายในชุมชนได้ ดิฉันได้ใช้เวลานี้เข้าอบรมการพัฒนาทักษะ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

    1.ด้านดิจิทัล Digital Literacy

   2.ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

   3.ด้านการเงิน Financial Literacy

   4.ด้านสังคม Social Literacy

    จากการอบรมการพัฒนาทักษะ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำความรู่ที่ได้ไปประยุกต์ใช่ได้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เช่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี ความปลอดภัย  ได้ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู