ข้าพเจ้า นายไกรวิชญ์  แสนปัญญา     ประเภทประชาชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่วัดหนองมะค่าแต้  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ชาวบ้านในชุมชนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตนเองและเขียนออกมาเป็นแผนภาพเรื่องราว เพื่อที่จะได้ผลิตผ้าไหมให้เป็นลายเอกลักษณ์ของเเต่ละหมู่บ้าน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่ ได้แก่  บ้านหนองมะค่าแต้  บ้านหนองขวาง และ บ้านชุมทอง

สรุปการทอผ้าไหมได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับหลายพันปีนับเป็นงานศิลปะหัตถกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านอนุรักษ์มาหลายพันปีการทอผ้าไหมได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านได้คิดประดิษฐ์ลายใหม่ๆขึ้นมาปัจจุบันมีชาวบ้านหลายคนสนใจที่จะมาเลือกทำอาชีพการทอผ้าไหมปัจจุบันชาวบ้านได้ผลิตผ้าไหมออกไปจำหน่ายตามท้องตลาดการทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่สุจริตปัญจุบันการทอผ้าไหมได้แพร่กระจายไปทั่วในรั้วของโรงเรียนกศน.ก็มีการฝึกสอนวิธีการทอการทักลวดลายต่างๆ

จุดเด่นของการทอผ้าไหม

1.)ทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆ

2.)ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.)เป็นอาชีพที่สุจริตและเพิ่มรายได้

 

อื่นๆ

เมนู