ข้าพเจ้า นางสาววารุณี ปะรินรัมย์     ประเภทประชาชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่วัดหนองมะค่าแต้  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ชาวบ้านในชุมชนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมุ่บ้าน

สรุปการทอผ้าไหมได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับหลายพันปีนับเป็นงานศิลปะหัตถกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านอนุรักษ์มาหลายพันปีการทอผ้าไหมได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านได้คิดประดิษฐ์ลายใหม่ๆขึ้นมาปัจจุบันมีชาวบ้านหลายคนสนใจที่จะมาเลือกทำอาชีพการทอผ้าไหมปัจจุบันชาวบ้านได้ผลิตผ้าไหมออกไปจำหน่ายตามท้องตลาดการทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่สุจริตปัญจุบันการทอผ้าไหมได้แพร่กระจายไปทั่วในรั้วของโรงเรียนกศน.ก็มีการฝึกสอนวิธีการทอการทักลวดลายต่างๆ

จุดเด่นของการทอผ้าไหม

1.)ทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆ

2.)เป็นอาชีพสุจริต

3.)ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อื่นๆ

เมนู